Organizing Committee

International Steering Committee

Prof. Hyoung Seop Kim, POSTECH (Korea)

Prof. Debin Shan, Harbin Institute of Technology (China)

Prof. Ming Yang, Tokyo Metropolitan University (Japan)

Prof. Yeong-Maw Hwang, National Sun Yat-sen University (Taiwan)

 

Conference Chair

Prof. Hyoung Seop Kim, POSHECH (Korea)

Prof. Young Hoon Moon, Pusan National University (Korea)

 

Organizing Committee

Chinese members of organizing committee

De-Bin Shan (HIT)

Kai-Feng Zhang (HIT)

Xin Lu (BRIMET)

Shi-Hong Zhang (CAS-IMR)

Bing Guo (HIT)

Xue-Ping Reng (USTB)

Jian-Jun Li (HUST)

Xiang-Huai Dong (SJTU)

Ke-Fu Yao (Tsinghua Univ.)

Pan Zeng (Tsinghua Univ.)

Ming Wang Fu (Hong Kong Polytechnic Univ.)

Yue-Peng Song (SDAU)

Le-Hua Qi(NWPU)

Guang-Chun Wang (SDU)

Chun-Ju Wang (HIT)

 

Japanese members of organizing committee

Yasunori Saotome (Tohoku Univ.)

Naoto Ohtake(Tokyo Inst. Tech.)

Shigekazu Tanaka (Shizuoka Univ.)

Ming Yang (Tokyo Metropolitan Univ.)

Zhigang Wang (Gifu Univ.)

Kazuhiko Kitamura (Nagoya Inst. Tech.)

Jun Yanagimoto (Tokyo Univ.)

Hiroshi Utsunomiya (Osaka Univ.)

Takashi Kuboki (The University of Electro-Communications)

Soo-Hyun Joo (Tohoku Univ.)

 

Korean members of organizing committee

Young Hoon Moon (Pusan National Univ.)

Won Jong Nam (Kookmin Univ.)

Sin Ill Kang (Yonsei Univ.)

Young-Seon Lee (KIMS)

Yong Nam Kwon (KIMS)

Myoung-Gyu Lee (Korea Univ.)

Seong-Hoon Kang (KIMS)

Kwang Seok Lee (KIMS)

S. Praveen (POSTECH)

Young-Sang Na (KIMS)

Hyoung Seop Kim (POSTECH)

Byoungchul Hwang (SNUT)

Jae-Il Jang (Hanyang Univ.)

Jong Bae Jeon (KITECH)

 

Taiwanese members of organizing committee

Jong-Ning Aoh (National Chung Cheng University)

Fuh-Kuo Chen (National Taiwan University)

Yeong-Maw Hwang (National Sun Yat-Sen University)

Cho-Pei Jiang (National Formosa University)

Rong-Shean Lee (National Cheng Kung University)

Jinn-Jong Sheu (National Kaohsiung University of Applied Sciences)

Li-Wei Chen (National Formosa Univ.)

 

General Secretariat

Dr. Kwang Seok LeeĀ  (ksl1784@kims.re.kr)

Conference Secretariat: hskim@postech.ac.kr

 

Organized by:

China Society for Technology for Plasticity

Japan Society for Technology for Plasticity

Korean Society for Technology for Plasticity

Taiwan Society for Technology for Plasticity